دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دفاع از پایان نامه : آقای سعید محمدی دانشجوی کارشناسی ارشدرشته آمار زیستی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۰ | 
چکیده
مقدمه و اهداف: امروزه بیماری سل  یکی از ۱۰ علت اصلی مرگ در سراسر جهان است، و همچنین از انجا که بیماری سل به بیماری فقرا معروف می‌باشد و با توجه به اهمیت شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله (شاخص توسعه انسانی) بر روی نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری سل در جهان، هدف از این مطالعه، ابتدا جانهی مقادیر گمشده با روش MCMCو سپس به‌کارگیری مدل چند سطحی برای بررسی اثر شاخص توسعه انسانی بر نرخ مرگ و میر بیماری سل بود.
روش کار: داده‌های نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری سل ریوی برای ۱۰۳ کشور از کشورهای جهان از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۵، از گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت و داده‌های شاخص توسعه انسانی (HDI) هر یک از کشورها از گزارش‌های سازمان ملل متحد استخراج گردید. جهت بررسی روند تغیرات و اثرHDI بر این روندها از مدل چند سطحی استفاده شد.
یافته‌ها: مدل چند سطحی برازش های بهتری نسبت به مدل رگرسیون معمولی داشت و درحالتی که مقادیر گمشده با روش MCMCجانهی شده‌اند برآوردهای دقیق‌تری حاصل شد و همچنین با استفاده از مدل‌بندی سه سطحی، با تعدیل روی متغیر زمان، رابطه آماری معناداری بین شاخص توسعه انسانی و نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری سل مشاهده گردید (P-value< .۰۵) .
نتیجه‌گیری: از آنجا که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سل در دوره ی زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ در جهان روند رو به کاهشی داشته است، مطالعه حاضر نشان داد که شاخص توسعه انسانی رابطه آماری معنا داری با نرخ مرگ و میر بیماری سل دارد و از طرفی نتایج بیشتر نشان داد که انتخاب مدل آماری مناسب می تواند برازش های به مراتب بهتری از داده‌ها بدست دهد. 

دفعات مشاهده: 790 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر