دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دفاع از پایان نامه : آقای سعید محمدی دانشجوی کارشناسی ارشدرشته آمار زیستی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۰ | 
چکیده
مقدمه و اهداف: امروزه بیماری سل  یکی از ۱۰ علت اصلی مرگ در سراسر جهان است، و همچنین از انجا که بیماری سل به بیماری فقرا معروف می‌باشد و با توجه به اهمیت شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله (شاخص توسعه انسانی) بر روی نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری سل در جهان، هدف از این مطالعه، ابتدا جانهی مقادیر گمشده با روش MCMCو سپس به‌کارگیری مدل چند سطحی برای بررسی اثر شاخص توسعه انسانی بر نرخ مرگ و میر بیماری سل بود.
روش کار: داده‌های نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری سل ریوی برای ۱۰۳ کشور از کشورهای جهان از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۵، از گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت و داده‌های شاخص توسعه انسانی (HDI) هر یک از کشورها از گزارش‌های سازمان ملل متحد استخراج گردید. جهت بررسی روند تغیرات و اثرHDI بر این روندها از مدل چند سطحی استفاده شد.
یافته‌ها: مدل چند سطحی برازش های بهتری نسبت به مدل رگرسیون معمولی داشت و درحالتی که مقادیر گمشده با روش MCMCجانهی شده‌اند برآوردهای دقیق‌تری حاصل شد و همچنین با استفاده از مدل‌بندی سه سطحی، با تعدیل روی متغیر زمان، رابطه آماری معناداری بین شاخص توسعه انسانی و نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری سل مشاهده گردید (P-value< .۰۵) .
نتیجه‌گیری: از آنجا که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری سل در دوره ی زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ در جهان روند رو به کاهشی داشته است، مطالعه حاضر نشان داد که شاخص توسعه انسانی رابطه آماری معنا داری با نرخ مرگ و میر بیماری سل دارد و از طرفی نتایج بیشتر نشان داد که انتخاب مدل آماری مناسب می تواند برازش های به مراتب بهتری از داده‌ها بدست دهد. 

دفعات مشاهده: 460 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع دانشجویان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | 
عناوین پایان نامه های در حال اجرای دانشجویان گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی ایران به ترتیب سال ورود

ردیف
عنوان پایان نامه نام دانشجو تاریخ شروع تحصیل نام استاد راهنما
 
1
بکار گیری رگرسیون چند سطحی در تعیین اثر عوامل        اقتصادی بر میزان مرگ و میر جاده ای در جهان احد امینی 93 دکتر مسعود صالحی
 
2
به کار گیری روش تجزیه و تحلیل عامل رتبه ای در داه های مهارت های زندگی دانشجویان علوم پزشکی ایران عاطفه کاظمی 94 دکتر مسعود رودباری
3 به کار گیری مدل راش چند حالتی در ترکیب گزینه ها و تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی گلمن در مراجعه کنندگان به کلنیک زیبایی علی شهری 94 دکتر مسعود صالحی
 
4
بکار گیری مدل رگرسیون چند سطحی با مقادیر گمشده در تعیین اثر شاخص توسعه انسانی بر مرگ و میر بیماران مبتلا به سل ریوی در جهان از 1990 تا 2015 سعید محمدی 95 دکترمسعود صالحی
5 بکارگیری مدل اثرات تصادف حاشیه ای شده توام برای پاسخ های رتبه ای طولی  در کارآزمایی بالینی برای کاهش خونریزی در بیماران پس از پیوند قلبی
 
مهدیه نظیری 96 دکتر مسعود صالحی

دفعات مشاهده: 932 بار   |   دفعات چاپ: 128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر